Sólyomfi Lélekemelő Kozmetika logó

GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Sólyomfi Györgyi e.v. által működtetett „Sólyomfi Lélekemelő Kozmetika”, mint adatkezelő („Adatkezelő”) által történő személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

 1. Jelen dokumentum célja

A Sólyomfi Lélekemelő Kozmetika a jelen dokumentummal tájékoztatja ügyfeleit („Érintett”, „Ügyfél”) arról, hogy személyes adataikat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info tv.”) összhangban az alábbiak szerint kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított adatkezelési tájékoztató annak közlésétől hatályos.

 1. Az Adatkezelő

Sólyomfi Györgyi egyéni vállalkozó

Postacíme: 1158 Budapest, József Attila utca 83.

Adószáma: 69364167-1-42

Nyilvántartási száma: 53075820

Email cím: lelekemelokozmetika@gmail.com

a továbbiakban: „Adatkezelő”

 

 1. Adatkezelési tevékenységek

3.1. Kapcsolatfelvételi űrlap (kapcsolatfelvétel a https://www.lelekemelokozmetika.hu/ honlapon keresztül)

Az adatkezelés célja: Ügyfél megkeresésére válaszadás és a teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, tárgy, üzenet

Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő az ügyfél adatait a kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapig kezeli.

3.2. Kapcsolatfelvétel e-mail útján (lelekemelokozmetika@gmail.com), közösségi média felületeken

Az adatkezelés célja: Ügyfél megkeresése és az általa e-mailben vagy a közösségi platformokon leírtakra történő válaszadás

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: e-mail cím / közösségi profil neve, az Ügyfél által megadott egyéb személyes adat (jellemzően név)

Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő. az ügyfél adatait a kapcsolatfelvételtől / az Ügyféllel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig kezeli.

3.3. Adatkezelés SHR kezelés kapcsán

Az adatkezelés célja: Ügyfél egészségügyi állapotának megismerése és a kezelés kockázatainak felmérése a kezelés előtt és erről az Ügyfél tájékoztatása, valamint ezeknek és utólagos bizonyíthatósága. Az egészségügyi adatlap kitöltése nélkül az Ügyfél nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettre vonatkozó szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a különleges adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, egészségi állapotra vonatkozó információk (betegségek, gyógyszerszedés, gyógyszeres kezelés, bőrallergiája van-e, hormonális készítményt szed-e, szteroid tartalmú készítményt kapott-e), aláírás

Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő az ügyfél adatait a SHR kezelés megkezdésétől számított 1 évig kezeli, tekintettel arra, hogy a hormonális változások és szőrnövekedési ciklus miatt hosszabb folyamat az SHR kezelés sorozat.

3.4. Adatkezelés HIFU arckezelés kapcsán

Az adatkezelés célja: Ügyfél egészségügyi állapotának és a kezelés kockázatainak megismerése, felmérése a kezelés előtt és erről az Ügyfél tájékoztatása, valamint ezeknek az utólagos bizonyíthatósága. A beleegyező nyilatkozat kitöltése nélkül az Ügyfél nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettre vonatkozó szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt adatok köre: név, születési idő, e-mail cím, telefonszám, aláírás

Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő az ügyfél adatait a HIFU kezeléstől számított 3 hónapig kezeli.

3.5. Adatkezelés füllyukasztás és piercing készítés kapcsán

Az adatkezelés célja: Ügyfél egészségügyi állapotának megismerése és a kezelés kockázatainak felmérése a kezelés előtt és erről az Ügyfél tájékoztatása, valamint ezeknek az utólagos bizonyíthatósága; füllyukasztás esetén a garancia biztosítása.

A Füllyukasztási hozzájárulási nyilatkozat kitöltése nélkül az Ügyfél nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettre vonatkozó szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt adatok köre: név, születési idő, e-mail cím, telefonszám, aláírás ( 18 év alatti személy esetén a törvényes képviselő aláírása)

Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő az ügyfél adatait a lyukasztástól számított 1 évig kezeli garanciális okokból.

3.6. Számlázás

Az adatkezelés célja: az Ügyfél részére számla kiállítása és megőrzése a jogszabályoknak megfelelően

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. (Számv.tv. 169.§ (2) bek.)

A kezelt adatok köre: Ügyfél neve, lakcíme (számlázási címe)

Az adatok megőrzésének ideje: A számlázási adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.

 1. Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelő a Honlap működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszik igénybe:

4.1. Tárhelyszolgáltatás:

Név:  Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Elérhetőség: +36-1-800-1500

Adatkezelési tájékoztatója elérhető: Link

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Honlap számára szükséges tárhelyet biztosítja.

 4.2. Honlap üzemeltetés

Név: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Elérhetőség: : +36-1-800-1500

Adatkezelési tájékoztató: Link

 1. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is előfordulnak, amelyek más webhelyekre vezetnek, pl. Facebook, Instagram oldal. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozók megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli;
 • hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.

6.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

6.4. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.5. A törléshez való jog

A Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, illetve az adatkezelési cél megszűnt.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: lelekemelokozmetika@gmail.com.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.)

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek .

 

Dátum: 2023.11.20.